Ochrana osobnÝch Údajov

je v spoločnosti PROAGROS Levice, s.r.o.  (ďalej len  „Prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Prevádzkovateľ osobných údajov :
Obchodné meno:         PROAGROS Levice, s.r.o.
Sídlo :                          Moyzesova 14,  934 05 Levice
IČO :                            34119329  
Registrácia:                 OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č.1214/N
Zastúpený :                 Ing. Roman Čerťanský  a Ing. Štefan Škarba, konatelia spoločnosti

poskytujeme toto  informovanie  o ochrane osobných údajov pre našich obchodných partnerov. Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou PROAGROS Levice, s.r.o. ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje ktoré sa jej týkajú. 

Spracúvame osobné údaje, ktoré od Vás získame pri nadväzovaní obchodných kontaktov a v rámci obchodných vzťahov, akými sú :
-  v prípade fyzickej osoby - občana: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje, ako sú e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, bankové údaje
-  v prípade fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby: obchodné meno, IČO, IČ DPH, adresa, bankové údaje, údaje o kontaktnej osobe konajúcej v mene obchodného partnera, ako je meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Okrem toho spracúvame osobné údaje, ktoré pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ako sú  obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, register účtovných závierok a pod.

Vaše údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa  a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok ( právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

1/  na plnenie zmluvných povinností alebo povinností pred uzatvorením zmluvy  
Vaše osobné údaje spracúvame na základe zmluvy (predzmluvného vzťahu), ktorej ste jednou zo zmluvných strán. V súvislosti s uzatvorením a plnením zmlúv spracúvame aj osobné údaje o zamestnancoch a spolupracovníkoch našich obchodných a zmluvných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami. Údaje sú niekedy uvedené priamo v zmluvách alebo získané v súvislosti s plnením zmlúv (napr. údaje uvedené vo faktúre, objednávke). Ide o titul, meno, priezvisko, funkciu resp. pracovnú pozíciu a kontaktné údaje.
Uvedené osobné údaje potrebujeme získať, používať a iným spôsobom spracúvať na riadne a efektívne plnenie zmluvy, resp. za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi na Vašej strane ako nášho obchodného partnera, čo je náš oprávnený záujem. Ak by údaje neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu a včasnému plneniu zmluvných podmienok .

2/  na splnenie zákonnej povinnosti
Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to potrebné pre zmluvný vzťah a nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb, pre evidovanie a uchovávanie na účely daňovej a účtovnej  evidencie. Je našou zákonnou povinnosťou plniť úlohy súvisiace so zabezpečovaním a vedením účtovníctva v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
V zmysle Registratúrneho poriadku Prevádzkovateľa spracúvame dokumenty v rámci došlej a odoslanej pošty. Poskytovanie osobných údajov pre tento účel je zákonnou požiadavkou a je nevyhnutnou súčasťou výkonu činnosti  prevádzkovateľa.
Osobné údaje uvedené hore uchovávame do uplynutia 10 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce
s našimi obchodnými partnermi. Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa daňových, účtovných alebo podobných predpisov, budú uchovávané na dobu podľa týchto predpisov.

3/  na ochranu oprávnených záujmov
Priestory strediska našej spoločnosti v Tekovských Lužanoch sú monitorované kamerovými systémami pre zabezpečenie ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb a na zamedzenie pohybu neautorizovaných osôb v priestoroch prevádzkovateľa.

4/ spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby
Osobné údaje dotknutej osoby – uchádzača o zamestnanie spracúvame na základe súhlasu za účelom správy, spracovania a uchovávania osobných údajov dotknutých osôb súvisiacich s hľadaním práce, vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie a aktívneho oslovovania s novými pracovnými príležitosťami, pričom udelený súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
Osobné údaje uchádzača o zamestnanie získavame nasledovným spôsobom:
-  uvedené v životopise, ktorý bol doručený do spoločnosti
-  sprístupnené v databáze životopisov na internetovom portáli www.profesia.sk, resp. na ďalších portáloch slúžiacich na zverejňovanie ponúk voľných pracovných miest

Prevádzkovateľ sa zaväzuje udržiavať mlčanlivosť o vyššie uvedených osobných údajoch týkajúcich sa zmluvných strán alebo obchodných partnerov. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje, taktiež ani profilovanie a ani automatizované rozhodovanie.

Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na :
- prístup k osobným údajom
- opravu osobných údajov, na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
- presnosť osobných údajov
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov
- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR

Ohľadom ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom oprávnenej osoby:

a/ emailovou správou zaslanou na: petrikovicsova@proagros.sk
b/ telefonicky: 036 6336350
c/ listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa
d/ osobne na adrese sídla prevádzkovateľa